2021-03-02

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

https://agad.gov.pl/

Archiwum Główne Akt Dawnych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://agad.gov.pl/

 • Data publikacji strony internetowej: 18-03- 2001
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Możliwy brak lub nieprawidłowy tekst alternatywny w obiektach graficznych i interakcyjnych;
 • Brak poprawnego wyświetlania elementów po zmianie orientacji wyświetlania strony;
 • Po wyłączeniu przetwarzania CSS/JS niektóre elementy strony mogą nie utrzymywać logicznej kolejności;
 • Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki;
 • Brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu;
 • Elementy formularzy nie posiadają funkcji usuwania ewidentnych błędów oraz nie informują jednoznacznie o przyczynach i sposobie ich usunięcia;
 • Brak informacji o automatycznym czyszczeniu pól w formularzach po popełnieniu błędu przy ich wypełnianiu;
 • Brak udogodnień dla osób niesłyszących/niewidomych i niedosłyszących/niedowidzących w załączonych plikach multimedialnych – pliki te podlegają wyłączeniu ze względu na opublikowanie przed 23 września 2020 roku;
 • Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej;
 • Niektóre elementy powodują utrudnienia w obsłudze serwisu przy pomocy samej klawiatury.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-01
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-01-04

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

 • za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Edyta Ulrich-Piłat,
 • e-mail: adm@agad.gov.pl
 • telefon: 22 831-54-91 w. 493.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • organ nadzorujący: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
 • adres: Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
 • e-mail: ndap@archiwa.gov.pl
 • telefon: 22 565 46 00.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Siedziba: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, ul. Długa 7, 00-263 Warszawa.

Archiwum Główne Akt Dawnych mieści się w Pałacu Raczyńskich – budynek wpisany do rejestru zabytków.

Standardowe godziny przebywania pracowników na terenie budynku to godziny 8:00 -16:00.

 

 

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Wejście główne do budynku od strony ulicy Długiej. Po wejściu w bramę, aby dostać się na parter, znajduje się jeden stopień, a następnie po przekroczeniu pierwszych drzwi znajdują się kolejne dwa stopnie. Brak jest pochylni/podjazdu dla wózków dla osób niepełnosprawnych. Budynek posiada piwnicę, parter, dwa piętra oraz nieużytkowe poddasze (komunikacja pomiędzy piętrami odbywa się schodami). Budynek nie posiada windy. Nie ma możliwości poruszania się przez osoby niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich po budynku. Nie wszystkie drzwi i przejścia w budynku posiadają minimalną szerokość 90 cm.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Budynek posiada piwnicę, parter, dwa piętra oraz nieużytkowe poddasze (komunikacja pomiędzy piętrami odbywa się schodami). Budynek nie posiada windy. Nie ma możliwości poruszania się przez osoby niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich po budynku. Nie wszystkie drzwi i przejścia w budynku posiadają minimalną szerokość 90 cm.

W budynku nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

Preferowany kontakt z klientem niepełnosprawnym drogą cyfrową.

3.Opis dostosowań

Na chwilę obecną brak.

4.Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Pojazdy parkowane są na ogólnodostępnym parkingu przed budyniem należącym do miasta st. Warszawy. Przed budynkiem wyznaczone jest jedno miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Po budynku można poruszać się z psem asystującym.

 

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu

Na chwilę obecną nie ma takiej możliwości.

W budynku nie ma także pętli indukcyjnych.

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy ustalenie terminu spotkania wskazany jest kontakt telefoniczny pod nr 22 831 54 91 lub mailowo na adres. sekretariat@agad.gov.pl

Załączniki

  Raport o stanie za...blicznego.PDF 2,21 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się