2018-10-03

Struktura organizacyjna AGAD


DYREKTOR
dr Hubert Wajs

ZASTĘPCA DYREKTORA
dr Jacek Krochmal

Oddział I materiałów archiwalnych z okresu dawnej Rzeczypospolitej (do 1795 r.)
Kierownik: dr Michał Kulecki

Oddział II materiałów archiwalnych z okresu porozbiorowego (do 1918 r.)
Kierownik: mgr Dorota Lewandowska

Oddział III archiwów rodowych i zbiorów prywatnych
Kierownik: mgr Jarosław Zawadzki

Oddział IV zbiorów kartograficznych i ikonograficznych
Kierownik: dr Henryk Bartoszewicz

Oddział V informacji, ewidencji i udostępniania zasobu archiwalnego
    Pracownia Archiwum Głównego Akt Dawnych
    Biblioteka
    Mikrofilmoteka
Kierownik: mgr Małgorzata Witecka

Oddział VI działalności naukowej i wydawniczej
Kierujący Oddziałem: dr Jacek Krochmal

 

Oddział VII  Reprografii i Digitalizacji
Kierownik: Karol Zgliński

 

Centralne Laboratorium Konserwacji Archiwaliów

Kierownik: mgr Anna Czajka


Dział Administracyjno-Gospodarczy           
Kierownik: mgr inż. Edyta Ulrich-Piłat

Dział Finansowo-Księgowy
Główny Księgowy: Małgorzata Zielonka


Samodzielne stanowisko do spraw kadr
mgr Barbara Kuśmierek

Samodzielne stanowisko do spraw kwerend
mgr Małgorzata Kośka

Samodzielne stanowisko do spraw informatyki
mgr Adam Ostrowski
 

Samodzielne stanowisko do spraw informacji niejawnych i spraw obronnych

Inspektor ochrony danych

Krzysztof Kaliszewski
 

Załączniki

  AGAD dane teleadresowe.pdf 123,36 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się